Architekci

Biuro projektowe

Architekt wnętrz

Architekt wnętrz to dość specyficzna odmiana zawodu architekta. W przeciwieństwie do typowego projektanta budynków, architekta wnętrz interesuje nie sposób budowy, a właściwa aranżacja tego, co jest w środku. Odpowiada on za opracowanie projektu plastycznego rozmaitych wnętrz, takich jak na przykład hotele, banki, firmy, kina, restauracje, domy lub mieszkania. Nadzoruje on również wykonanie tego projektu. Może on też projektować place zabaw czy też znaki informacji wizualnej oraz inne formy małej architektury. Do przedmiotu jego zainteresowań mogą także należeć przestrzenie wystawowe, zwłaszcza dla różnych imprez handlowych i promocyjnych, jak na przykład targi. Aby zajmować się architekturą wnętrz, należy ukończyć studia na kierunku architektura, posiadać uzdolnienia artystyczne, wrażliwość artystyczną oraz móc się pochwalić doskonałą znajomością programów projektowych takich jak AutoCad. Oczywiście, bardzo potrzebne jest też wyczucie barw oraz kreatywność. Architekt wnętrz również musi mieć dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne, takie jak dar przekonywania czy umiejętność nawiązywania kontaktów. Bardzo ważną cechą jest też sumienność, obowiązkowość oraz dobra organizacja własnej pracy.

Architekt krajobrazu

Architektów możemy podzielić na wiele różnych specjalizacji: projektantów budynków, architektów krajobrazu oraz architektów wnętrz. Każda z tych dziedzin ma pewne swoje charakterystyczne cechy. W przypadku architekta krajobrazu przedmiotem jego zainteresowania są obiekty architektury krajobrazu, czyli innymi słowy, przyroda: rośliny, zbiorniki wodne oraz elementy architektoniczne. Architekt krajobrazu to zawód łączący w sobie bardzo wiele dziedzin i wymagający od osoby go wykonującej doskonałej znajomości między innymi nauk przyrodniczych, artystycznych, inżynierskich oraz socjologicznych. Jednym z głównych zadań architekta krajobrazu jest ochrona zasobów naturalnych. Poza tym jest on odpowiedzialny w swojej pracy również za wskazywanie sposobów unikania lub też minimalizowania szkód wynikających z ingerencji człowieka, opracowywanie projektów zieleni miejskiej, rewaloryzacja krajobrazu zurbanizowanego, opracowywanie studiów i projektów zagospodarowania terenów rolniczych, kształtowanie przestrzeni wokół budynków administracyjnych czy też kształtowanie krajobrazu w otoczeniu szlaków komunikacyjnych. Do przedstawicieli tej specjalizacji możemy zatem zaliczyć zarówno urbanistę, jak też i ruralistę.

Ruralista

Ruralistyka to między innymi nauka o powstawaniu i historycznym rozwoju wiejskich obszarów osadniczych. Jest to także specjalizacja architektury w dużym stopniu podobna do urbanistyki – w przeciwieństwie do niej, zajmuje się ona jednak terenami wiejskimi oraz także pozamiejskimi i ich aranżacją. Jest to nauka obejmująca szczegółowe zasady planowania przestrzennego wsi i obszarów rolnych, ruralista zatem to specjalista zajmujący się planowaniem przestrzennym tych terenów. Często też takiego specjalistę nazywa się architektem terenów wiejskich. Zajmuje się on również projektowaniem dla celów turystycznych terenów wypoczynkowych znajdujących się poza miastami. Aby zostać ruralistą, trzeba przede wszystkim mieć wyobraźnię przestrzenną, dużą wrażliwość na kolory oraz zdolności rysunkowe – wszystkiego tego wymaga kierunek studiów, jaki trzeba ukończyć, czyli architektura. Następnie, tak jak każdy architekt, przyszły ruralista musi odbyć 3-letnie praktyki (1 rok na budowie i 2 lata w pracowni projektowej), a na końcu zdać egzamin teoretyczny, sprawdzający jego wiedzę o aktualnych normach i prawie budowlanym. Dopiero uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu pozwala kandydatowi uzyskać prawo do wykonywania zawodu architekta.

Urbanista

Urbanista czyli planer przestrzenny to architekt specjalizujący się w projektowaniu rozmieszczenia poszczególnych funkcji w przestrzeni miejskiej (zurbanizowanej). Musi on odpowiednio rozplanować położenie przestrzeni mieszkalnej, produkcyjnej, wypoczynkowej i komunikacyjnej. Oczywiście musi to być zrobione w sposób przemyślany i funkcjonalny, tak, żeby zaspokoić potrzeby mieszkańców i użytkowników tej przestrzeni. Jego projekt musi również spełniać wymogi ładu przestrzennego i społecznego, ochrony wartości architektonicznych oraz krajobrazowych, ochrony środowiska, racjonalności ekonomicznej oraz sieci infrastruktury. Urbanista należy do grupy tak zwanych zawodów regulowanych, których wykonywanie jest dozwolone tylko po spełnieniu określonych wymogów prawnych. W przypadku urbanisty jest to w pierwszej kolejności ukończenie studiów architektonicznych, a następnie odbycie 3-letnich praktyk zawodowych i zdanie egzaminu, który dopiero daje prawo do wykonywania tego zawodu. Dobry urbanista musi posiadać nie tylko uzdolnienia plastyczne, czy też wyobraźnię przestrzenną, ale także bardzo szeroką wiedzę z wielu różnych dziedzin i dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne (mediacja, propagacja, edukacja).

Projekt budowlany

Projekt to zestaw rysunków technicznej i całej dokumentacji, które pokazują sposób wykonania budynku. Jest to tak naprawdę złożony, wieloetapowy proces, wymagający nie tylko pracy czysto rysunkowo-projektowej, ale także zdobycia rozmaitych zezwoleń na budowę. Pierwszym etapem jest projekt koncepcyjny, czyli zestaw rysunków o niewielkiej skali i małej ilości szczegółów, który służy jedynie do wstępnego zaprezentowania i uzyskania akceptacji. Następnie powstaje projekt budowlany, czyli rozszerzony projekt wstępny, który będzie przedstawiony instytucjom i urzędom w celu uzyskania zezwoleń. Kolejny jest projekt przetargowy, który zawiera wszelkie informacje niezbędne do wyłonienia w drodze przetargu wykonawcy robót budowlanych. Ostatnim etapem jest projekt wykonawczy, czyli ten, który powstaje już po uzyskaniu zezwoleń i służy firmie budowlanej w trakcie wykonywania prac oraz jako podstawa do ich zakończenia. Jest to najbardziej szczegółowy projekt, zawierający wszelkie rzuty, przekroje i elewacje w dużych skalach, czasami nawet 1:1 oraz także pełne projekty konstrukcji i instalacji. Wszystkie te etapy są oczywiście również bardzo pracochłonne oraz wymagają odpowiedniej technicznej wiedzy.

Specjalizacje w dziedzinie architektury

Nie każdy architekt zajmuje się tym samym. Architektura to bardzo złożona dziedzina, dotycząca nie tylko działalności projektowej i kształtowania przestrzeni. Architektura to zarówno tworzenie małych form użytkowych, budynków o rozmaitych funkcjach, ale także projektowanie całych zespołów urbanistycznych, zagospodarowanie przestrzeni miejskich oraz terenów wiejskich. Stąd też architektów możemy podzielić na kilka specjalizacji: projektantów budynków, urbanistów, ruralistów, architektów krajobrazu oraz architektów wnętrz. Każda z tych specjalizacji łączy w sobie wiele dziedzin nauki oraz techniki, a także konieczność posiadania przez architekta również uzdolnień artystycznych w zakresie rysunku odręcznego oraz wrażliwości na kolory. Tak duża mnogość specjalizacji pozwala nam jednak na wybranie takiego kierunku kariery, który jest nam najbliższy. Są osoby, które przede wszystkim chcą projektować nowoczesne budynki, ale są tacy, którzy chcą od razu tworzyć od razu całe miasta. Inni bardziej są jednak zainteresowani aranżacją wnętrz. Wszystkie te specjalizacje różnią się mocno od siebie, ale przede wszystkim dążą do jednego – do tego, żebyśmy mogli mieszkać w dobrych warunkach, bezpiecznie i funkcjonalnie.

Ile zarabia architekt?

Zawód architekta kojarzy się większości społeczeństwa z ogromnymi zarobkami. Czy tak jest naprawdę? Przeanalizujmy. Początkujący architekt, zaraz po studiach może zarobić około 1500-2000 złotych w pracowni architektonicznej. To wynagrodzenie na poziomie przeciętnej polskiej pensji. Zawód ten jednak ma to do siebie, że wraz ze zdobytym doświadczeniem można zarobić więcej. Oznacza to, że już po roku pracy zarobki mogą nam wzrosnąć do 2000-3000 złotych. Architekt, który zakończył praktyki i uzyskał uprawnienia budowlane do wykonywania zawodu, może zarabiać już od 3500 zł wzwyż. Z czasem, kiedy projektujemy coraz więcej, zdobywamy doświadczenie i wyrabiamy sobie markę, możemy już liczyć na wynagrodzenie wynoszące nawet 10000 złotych. Jest też oczywiście możliwość, żeby jeszcze bardziej zwiększyć swoje zarobki i pracować na własną rękę – wtedy jednak też oczywiście rosną nasze koszty, bo musimy również utrzymać swoje biuro. Na pewno takie zarobki robią wrażenie – pamiętajmy jednak, że nie jest to prosty zawód. Po pierwsze, to nie jest łatwa droga kariery. Wymaga ona lat studiów, zdawania wielu egzaminów oraz kilkuletnich praktyk na budowie i pracowni, zanim uzyskamy uprawnienia. Po drugie, w tym zawodzie ponosimy odpowiedzialność za to, co zaprojektowaliśmy.

Zdolności, jakie powinien posiadać architekt

Architekt jest osobą, która wykorzystuje swoją wyobraźnię przestrzenną oraz zdolności plastyczne, aby projektować i wznosić budynki. Słowo „architekt” pochodzi z języka greckiego i oznacza budowniczego, kogoś, kto kieruje budową. Jest to trudny zawód, ponieważ łączy w sobie wiele dziedzin nauki, techniki, a na dodatek wymaga posiadania uzdolnień artystycznych. Osoba, która chce zostać architektem, musi nie tylko mieć uzdolnienia plastyczne, ale umieć także posługiwać się rysunkiem technicznym, znać się na materiałach z branży budowlanej, mieć pojęcie o sztuce konstruktorskiej oraz nie mieć problemów z rozróżnianiem kolorów. Współcześnie kandydat musi również znać się doskonale na obsłudze komputera, ponieważ wymagają tego zaawansowane aplikacje do projektowania, takie jak AutoCad, ArchiCad czy też 3DMax. Najważniejszym jednak elementem jest determinacja i zdecydowanie, że chcemy pracować jako architekt. Czas przygotowania to nie tylko studia, ale także potem 3-letnie praktyki, oraz trudny egzamin po praktykach, który decyduje o tym, czy kandydat dostanie uprawnienia do wykonywania zawodu. Nie jest to prosta droga do kariery, ale na pewno warto spróbować, jeśli to jest to, co chcemy robić.

Jakie warunki musi spełniać kandydat na architekta?

Architektura to wymagająca dziedzina. Każdy, kto chce zostać architektem, musi podejść do co najmniej dwóch egzaminów. Pierwszy to egzamin na studia. Składa się on z części praktycznej i teoretycznej. Część praktyczna sprawdza nasze praktyczne uzdolnienia, czyli między innymi to, czy potrafimy wykonywać rysunek odręczny oraz czy posiadamy wyobraźnię przestrzenną. Część teoretyczna to konkurs, najczęściej z matematyki – czasami też jednak z języka obcego. Jeśli zdamy ten egzamin, czekają nas niełatwe lata studiów, które mają nas przygotować do przyszłej samodzielnej pracy projektowej. Ukończenie studiów to jednak nie wszystko. Kolejnym krokiem do kariery architekta są obowiązkowe 3-letnie praktyki. Pierwszy rok tych praktyk musimy przepracować na budowie. Kolejne dwa lata to czas, jaki spędzimy w pracowni. Oczywiście, jesteśmy również zobowiązani do prowadzenia specjalnego dziennika praktyk, który potwierdza ich odbycie. Po odbyciu praktyk zyskujemy prawo, aby podejść do kolejnego egzaminu. Sprawdza on między innymi naszą znajomość Prawa Budowlanego, Warunków Technicznych oraz obowiązujących norm. Jeśli zdamy ten egzamin, dopiero wtedy otrzymujemy uprawnienia budowlane, które pozwalają nam na wykonywanie zawodu.

Jak zostać architektem?

Architekt to osoba, która ukończyła odpowiednie studia – dokładniej to architekturę i urbanistykę. W Polsce tytuł architekta zawsze idzie w parze z tytułem inżyniera – mamy zatem inżynierów architektów oraz magistrów inżynierów architektów. Nie jest to prosta praca. Nie wystarczy mieć jedynie plastycznych uzdolnień, czy wyobraźni przestrzennej, jakkolwiek są to w tej pracy elementy niezbędne. Należy również mieć predyspozycje do nauk technicznych. Egzamin na studia o tym kierunku jest praktyczno-teoretyczny. Sprawdza głównie umiejętności praktyczne kandydata. Część teoretyczna zaś to konkurs, zwykle z matematyki – ale czasem jest też sprawdzana znajomość języka obcego. Zanim podejdziemy do egzaminu, warto w ramach przygotowań wybrać się na odpowiedni kurs rysunku. Kolejnym krokiem, już po uzyskaniu dyplomu, są obowiązkowe 3-letnie praktyki. W ich trakcie 1 rok musimy spędzić, pracując na budowie, a kolejne 2 lata – w pracowni. Potwierdzamy to oczywiście w dzienniku praktyk. Dopiero wtedy możemy podejść do egzaminu, przeprowadzanego przez okręgową izbę. Ten egzamin jest głównie teoretyczny. Po jego zdaniu z wynikiem pozytywnym uzyskujemy uprawnienia do wykonywania zawodu architekta.