Biuro projektowe

Ruralista

Ruralistyka to między innymi nauka o powstawaniu i historycznym rozwoju wiejskich obszarów osadniczych. Jest to także specjalizacja architektury w dużym stopniu podobna do urbanistyki – w przeciwieństwie do niej, zajmuje się ona jednak terenami wiejskimi oraz także pozamiejskimi i ich aranżacją. Jest to nauka obejmująca szczegółowe zasady planowania przestrzennego wsi i obszarów rolnych, ruralista zatem to specjalista zajmujący się planowaniem przestrzennym tych terenów. Często też takiego specjalistę nazywa się architektem terenów wiejskich. Zajmuje się on również projektowaniem dla celów turystycznych terenów wypoczynkowych znajdujących się poza miastami. Aby zostać ruralistą, trzeba przede wszystkim mieć wyobraźnię przestrzenną, dużą wrażliwość na kolory oraz zdolności rysunkowe – wszystkiego tego wymaga kierunek studiów, jaki trzeba ukończyć, czyli architektura. Następnie, tak jak każdy architekt, przyszły ruralista musi odbyć 3-letnie praktyki (1 rok na budowie i 2 lata w pracowni projektowej), a na końcu zdać egzamin teoretyczny, sprawdzający jego wiedzę o aktualnych normach i prawie budowlanym. Dopiero uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu pozwala kandydatowi uzyskać prawo do wykonywania zawodu architekta.