Biuro projektowe

Urbanista

Urbanista czyli planer przestrzenny to architekt specjalizujący się w projektowaniu rozmieszczenia poszczególnych funkcji w przestrzeni miejskiej (zurbanizowanej). Musi on odpowiednio rozplanować położenie przestrzeni mieszkalnej, produkcyjnej, wypoczynkowej i komunikacyjnej. Oczywiście musi to być zrobione w sposób przemyślany i funkcjonalny, tak, żeby zaspokoić potrzeby mieszkańców i użytkowników tej przestrzeni. Jego projekt musi również spełniać wymogi ładu przestrzennego i społecznego, ochrony wartości architektonicznych oraz krajobrazowych, ochrony środowiska, racjonalności ekonomicznej oraz sieci infrastruktury. Urbanista należy do grupy tak zwanych zawodów regulowanych, których wykonywanie jest dozwolone tylko po spełnieniu określonych wymogów prawnych. W przypadku urbanisty jest to w pierwszej kolejności ukończenie studiów architektonicznych, a następnie odbycie 3-letnich praktyk zawodowych i zdanie egzaminu, który dopiero daje prawo do wykonywania tego zawodu. Dobry urbanista musi posiadać nie tylko uzdolnienia plastyczne, czy też wyobraźnię przestrzenną, ale także bardzo szeroką wiedzę z wielu różnych dziedzin i dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne (mediacja, propagacja, edukacja).